Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities

1.1. Studio Sisa: de eenmanszaak Studio Sisa, statutair gevestigd te Roosendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 20126985.

1.2. Deelnemer/klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Studio Sisa een overeenkomst is aangegaan. Deelnemer is ook van toepassing wanneer een ouder zijn/haar minderjarige kind inschrijft.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Studio Sisa voor de deelnemer uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het geven van dans- en theater lessen aan kinderen van 1 tot 21 jaar.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Studio Sisa en deelnemer zoals Studio Sisa de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de deelnemer.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving. 1

.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Studio Sisa.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de deelnemer en/of Studio Sisa worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen. 1.10. Website: www.studiosisa.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Studio Sisa gedane aanbiedingen, verstuurde brochures, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst, opdrachtbevestiging of het elektronisch akkoord gaan met een lidmaatschap met Studio Sisa of door akkoord gaan via de website door het invullen van het aanmeldformulier verklaart de deelnemer dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Studio Sisa en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Studio Sisa zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de deelnemer wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

3.1. Offertes en/of aanbiedingen van Studio Sisa zijn geldig voor de in de e-mail/brochure of op social media aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de aanbieding is uitgebracht. Als de deelnemer of deelnemer een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Studio Sisa zal in de offerte/brochure aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de deelnemer verschuldigd is bij aanvaarding van de aanbieding.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de deelnemer verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Studio Sisa het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4. Alle door Studio Sisa gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, zonder btw (vrijgesteld) en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.5. Studio Sisa behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is deelnemer gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.6. Studio Sisa behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de deelnemer geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.7. Studio Sisa is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de deelnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.8. De deelnemer is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Studio Sisa worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 cent per kilometer. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.

3.9. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Studio Sisa zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is Studio Sisa bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

Artikel 4 – Overeenkomst en meerwerk

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de deelnemer op enigerlei wijze een mededeling aan Studio Sisa verricht inhoudende de aanvaarding van een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Studio Sisa binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Studio Sisa heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de deelnemer daarvan op de hoogte dient te stellen.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de deelnemer en Studio Sisa zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de deelnemer een overeenkomst met Studio Sisa wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot betaling van de tot dan toe afgenomen lessen. Lessen die reeds betaald zijn maar niet meer worden gevolgd, komen niet in aanmerking tot restitutie.

Artikel 5 – Rechten en verplichtingen voor Studio Sisa

5.1. Studio Sisa garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Studio Sisa spant zich in om de gegevens die Studio Sisa voor de deelnemer opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de deelnemer over de geleverde diensten dient Studio Sisa met deelnemer in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Studio Sisa geeft aan wat de openingstijden zijn. In geval van bijzondere omstandigheden gelden er afwijkende openingstijden. Bijvoorbeeld in geval van wijzigingen in het rooster, calamiteiten of feestdagen. Op zaterdag en zondag worden er geen lessen gegeven. Dit geldt ook voor de gehele maand juli en augustus.

5.5. Studio Sisa heeft het recht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid of in geval van overmacht door een derde te laten vervangen.

Artikel 6 – Rechten en verplichtingen voor deelnemer en het herroepingsrecht

6.1. De deelnemer dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De deelnemer dient Studio Sisa te voorzien van alle juiste gegevens waarvan deelnemer redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De deelnemer is in ieder geval verplicht Studio Sisa onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Studio Sisa om verzoekt. Het melden van blessures of fysieke gebreken valt hier ook onder.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio Sisa zijn verstrekt, heeft Studio Sisa het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de deelnemer in rekening te brengen.

6.4. De deelnemer stelt Studio Sisa steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Studio Sisa geleverde diensten dient de deelnemer deze klachten kenbaar te maken aan Studio Sisa binnen 7 dagen na levering van de dienst. De deelnemer vrijwaart Studio Sisa één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten.

6.6. Wanneer Studio Sisa inloggegevens aan de deelnemer verstrekt dan is deelnemer verantwoordelijk voor deze gegevens. Studio Sisa is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de deelnemer degene is die inlogt door middel van de aan de deelnemer verstrekte inloggegevens.

6.7. De deelnemer kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een dienst binnen minimaal 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Studio Sisa mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de deelnemer niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.8. De in artikel 6.7 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de deelnemer zich heeft aangemeld via het aanmeldformulier.

6.9. Indien de deelnemer gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Studio Sisa.

6.10. Studio Sisa adviseert geen waardevolle spullen mee te nemen naar de lessen. Studio Sisa stelt lockers ter beschikking maar het gebruik daarvan is voor eigen risico. Studio Sisa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

6.11. Studio Sisa en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel wat wordt opgelopen tijdens de lessen, ongeacht of deze in de studio plaatsvinden of op een externe locatie.

6.12. De deelnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de deelnemer en Studio Sisa tijdens de samenwerking of uit andere bron heeft verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.13. De deelnemer is verplicht zijn/haar auto, indien nodig, te parkeren bij het winkelcentrum De Boulevard. Het is niet toegestaan de auto te parkeren bij de dansschool zelf aan de Willemstraat.

Artikel 7 – Levering en levertijd

7.1. Een door Studio Sisa vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Studio Sisa niet van rechtswege in verzuim.

7.2. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de deelnemer de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Studio Sisa, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

Artikel 8 – Betaling

8.1. De betalingsverplichting van de deelnemer vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Studio Sisa verzonden betaalverzoeken dan wel facturen dienen door de klant dan wel de deelnemer binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3. Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. Bij een niet tijdige betaling is de deelnemer, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de deelnemer wordt gelegd, de deelnemer overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.6. In bovenstaande gevallen heeft Studio Sisa voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor deelnemer die hierdoor mocht ontstaan.

8.7. De deelnemer gaat er mee akkoord dat Studio Sisa elektronisch factureert. Indien de deelnemer een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Studio Sisa zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.8. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de deelnemer of vanwege een door de deelnemer verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de deelnemer €2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.

8.9. De deelnemer kan bezwaren tegen de door Studio Sisa verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan Studio Sisa kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Studio Sisa een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de deelnemer niet op.

Artikel 9 – Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, rapporten, offertes, aanbiedingen, foto’s, teksten alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Studio Sisa tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De inhoud van de website van Studio Sisa, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Studio Sisa en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Studio Sisa.

9.3. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Studio Sisa ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Studio Sisa, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.4. Studio Sisa is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de deelnemer op de servers van Studio Sisa plaatst. Indien de door de deelnemer geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de deelnemer Studio Sisa vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de deelnemer.

9.5. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.6. Bij inbreuk heeft Studio Sisa recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. Iedere overeenkomst tussen Studio Sisa en de deelnemer is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Studio Sisa kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Studio Sisa onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Dit bedrag is niet hoger dan €1.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Studio Sisa uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de deelnemer.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Studio Sisa dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Sisa aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Studio Sisa toegerekend kunnen worden:
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Studio Sisa sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Studio Sisa geleverde diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Studio Sisa. 10.5. Studio Sisa is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. 10.6. Deelnemer vrijwaart Studio Sisa voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde diensten van Studio Sisa.


Artikel 11 – Onderbreking van de diensten en overmacht

11.1. Studio Sisa is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Studio Sisa is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Studio Sisa weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Studio Sisa kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Studio Sisa een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Studio Sisa onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Studio Sisa, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Studio Sisa, wanprestatie door leveranciers van Studio Sisa waardoor Studio Sisa haar verplichtingen jegens de deelnemer niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Studio Sisa of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Studio Sisa ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Studio Sisa in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 – Duur overeenkomst en beëindiging

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de deelnemer is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Studio Sisa kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

  • het vermoeden bestaat dat deelnemer niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
  • deelnemer handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Studio Sisa voortvloeiende verplichting;
  • deelnemer inbreuk maakt op rechten van derden;
  • deelnemer handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Studio Sisa;
  • deelnemer niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
  • deelnemer door middel van een doktersverklaring kan aantonen dat het lidmaatschap direct beëindigd moet worden;
  • bij terugkerende betalingsproblemen. Studio Sisa zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.3, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.4. Indien deelnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Studio Sisa vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.5. Studio Sisa behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Studio Sisa overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij deelnemer hiervan op de hoogte. Het staat deelnemer vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 13 – Bijzondere bepalingen betreffende proeflessen en lidmaatschappen

13.1 Alleen nieuwe deelnemers kunnen een proefles aanvragen. Bestaande deelnemers hebben geen recht op proeflessen.

13.2. Een proefles is gratis.

13.3. Bij inschrijving voor een lidmaatschap worden administratiekosten á €10,- incl. btw aan de deelnemer berekend.

13.4. Studio Sisa biedt verschillende lidmaatschappen aan. De deelnemer sluit het lidmaatschap af door middel van het invullen van het aanmeldformulier op de website. De inschrijving van de deelnemer is definitief zodra het lesgeld door Studio Sisa is ontvangen.

13.5. In geval van afsluiten van een lidmaatschap gaat de deelnemer ermee akkoord dat er maandelijks wordt geïncasseerd met het bedrag betreffende het lidmaatschap van de keuze van deelnemer. De betalingen gaan via automatische incasso op de 25ee dag van de maand. Indien de betaling niet kan worden uitgevoerd, zullen er geen lessen gevolgd kunnen worden totdat de betaling door Studio Sisa is ontvangen.

13.6. Het lidmaatschap heeft een minimale looptijd van 1 of 10 maanden welke in 1 of 10 maanden kan worden voldaan, tenzij anders aangegeven. Vervolgens kan er tegen elk einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand, tenzij anders overeengekomen.

13.7. Het jaar-lidmaatschap heeft een minimale looptijd van 12 maanden (10 lesmaanden) en kan niet tussentijds worden opgezegd. Na de minimale looptijd kan er tegen elk einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand, restitutie van reeds betaalde lidmaatschapsgelden is uitgesloten.

13.8. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met de periode waarover het lidmaatschap in eerste instantie is afgesloten, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.

13.9. Het lidmaatschap kan niet worden gepauzeerd ten behoeve van vakantie of een dergelijke situatie. In geval van langdurige ziekte kan de deelnemer een doktersverklaring overleggen waarna Studio Sisa met de deelnemer over een passende oplossing in overleg treedt. Bij verhuizing over een grotere afstand dan 17 km vanaf de locatie van Studio Sisa en de nieuwe woonplaats is beëindiging van het lidmaatschap slechts mogelijk indien een uitschrijving van de huidige gemeente aan Studio Sisa kan worden getoond.

13.10. Indien de deelnemer twee achtereenvolgende maanden te laat is met betalen van het lesgeld, dan wel in zijn geheel niet heeft betaald, is Studio Sisa gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Restitutie van reeds betaalde lesgelden is hierbij uitgesloten.

13.11. Indien de deelnemer na 1 oktober start met het volgen van lessen zullen de gemiste lessen in mindering worden gebracht op het lesgeld.

13.12. Bij onaangekondigd (langdurig) verzuim van één of meerdere lessen tijdens het lesseizoen is restitutie van betaalde lesgelden niet mogelijk. Aanwezigheid bij de lessen valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

13.13. In geval van de dreumesdansles is één ouder per kind in verband met begeleiding toegestaan.

13.14. Tijdens voorstellingen op een andere locatie en lessen buiten Studio Sisa ligt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de deelnemer. Studio Sisa is niet aansprakelijk voor zaak- en of letselschade. Deelname aan voorstellingen en lessen op een andere locatie dan in de Studio is op eigen risico.

Artikel 14 – Bijzondere bepalingen betreffende de lessen

14.1. De minimumleeftijd voor deelname aan de lessen is 1 jaar, de maximumleeftijd is 20 jaar. De leeftijd wordt berekend vanaf 1 september van het lopende jaar. Deelnemers van 1 jaar tot en met de leeftijd van 1,5 jaar (dreumesdans) dienen samen met een ouder en/of begeleider de lessen te volgen.

14.2. De deelnemers dienen tijdig voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Uit veiligheids-overwegingen is het niet mogelijk om later dan 15 minuten na aanvang van de les te starten.

14.3. Afwezigheid dient uiterlijk één uur voor aanvang van de les telefonisch of via de e-mail gemeld te worden.

14.4. Het is verplicht om sport- of danskleding en dans- of balletschoenen te dragen. Blote voeten zijn wel toegestaan.

14.5. Het is verboden eten en drinken te nuttigen tijdens de les.

14.6. Studio Sisa is gerechtigd het lidmaatschap per direct te beëindigen, zonder recht op restitutie, indien de deelnemer zich schuldig maakt aan discriminatie.

14.7. Ouders en/of verzorgers mogen slechts tijdens de laatste les van de maand gebruik maken van het ‘kijk-kwartier’ via de daarvoor bestemde mogelijkheden.

14.8. Studio Sisa is gerechtigd om in en om de dansschool toezicht uit te oefenen.

14.9. Slechts deelnemers, ouders en begeleiders hebben toegang tot de dansschool. Studio Sisa is gerechtigd deelnemers, ouders en begeleiders te weigeren wegens onbehoorlijk gedrag. Tevens is Studio Sisa gerechtigd wanbetalers te weigeren.

Artikel 15 – Conformiteit

15.1. Studio Sisa zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de deelnemer de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de deelnemer en Studio Sisa in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

15.2. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Studio Sisa te leveren diensten voor rekening komt van Studio Sisa, heeft de deelnemer geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

15.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Studio Sisa te leveren diensten voor rekening komt van Studio Sisa, heeft de deelnemer geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 16 – Overige bepalingen en toepasselijk recht

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Studio Sisa en de deelnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

16.2. Indien de deelnemer in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Studio Sisa alleen bindend indien en voor zover deze door Studio Sisa uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

16.3. Indien Studio Sisa op eigen initiatief ten gunste van de deelnemer afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de deelnemer nimmer enige rechten aan ontleend worden.

16.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de deelnemer zijn niet van toepassing.

16.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de deelnemer op een derden worden overgedragen indien Studio Sisa hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

16.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studio Sisa partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.7. De deelnemer en Studio Sisa zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

16.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Studio Sisa en de deelnemer.

Versie: april 2021