Privacyreglement

Privacyreglement Studio Sisa

Uw privacy is uiteraard zeer belangrijk. Hieronder kunt u onze Privacyverklaring lezen waarin we duidelijkheid geven over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken en beschermen en wat uw nieuwe rechten zijn

Hoe zorgt Sisa voor uw privacy?

Om de danslessen goed te laten verlopen heeft Sisa persoonsgegevens nodig van u of uw kind. Wij gebruiken uw gegevens op een zorgvuldige en veilige manier. Sisa respecteert en bewaakt uw privacy en houdt zich aan de AVG. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarin staan de regels over de bescherming van uw privacy. De Autoriteit persoonsgegevens (AP) controleert of wij deze wet ook echt naleven.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als u een telefoonnummer of geboortedatum van iemand heeft, kunt u met die informatie een bepaalde persoon vinden. Dit noemen wij persoonsgegevens: alle gegevens die naar een specifieke persoon wijzen. Andere voorbeelden van persoonsgegevens zijn namen, adressen en geboortedata. In de AVG staat ook wat over bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid of geslacht. Deze informatie mag in beginsel niet verwerkt worden, tenzij dit relevant is voor de danslessen van de leerling.

Wat betekent verwerken?

Als wij iets doen met persoonsgegevens, heet dat verwerken. Het verzamelen, het opslaan, het bijwerken en het gebruiken van persoonsgegevens voor bijvoorbeeld inschrijvingen en factureren, valt allemaal onder verwerken.

Hoe komt Sisa aan uw gegevens?

Sisa verzamelt geen gegevens over u bij anderen. De enige gegevens die wij verwerken, heeft u zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens gebruikt Sisa?

Wij verzamelen NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.
Wij hebben deze gegevens nodig om de leerling in te schrijven bij Sisa, in te delen in de juiste groep en te factureren.  Indien men wil betalen via automatische incasso vragen wij om iban en de tenaamstelling van de bankrekening.
Daarnaast verzamelen en gebruiken wij foto- en filmmateriaal dat tijdens lessen en voorstellingen wordt gemaakt. Wij gebruiken dit beeldmateriaal voor onze communicatiekanalen zoals de website en Facebook.
Een toestemmingsformulier voor het gebruik van foto- en filmmateriaal vindt u
hier.
U kunt deze toestemming altijd intrekken door dit kenbaar te maken via info@studiosisa.nl

Waarvoor gebruikt Sisa uw persoonsgegevens?

Sisa gebruikt de persoonsgegevens van leerlingen om
–  de danslessen te kunnen bieden;
–  onze dienstverlening te verbeteren;
–  te voldoen aan de wet;
– het lesgeld te kunnen factureren/incasseren;
–  marketingcommunicatie te kunnen doen.

Waarom mag Sisa uw persoonsgegevens gebruiken?

Volgens de wet mogen wij alleen persoonsgegevens gebruiken als daar goede redenen voor zijn; de zogenaamde grondslag. Sisa gebruikt uw persoonsgegevens omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, het nodig is voor de uitvoering van de (dansles)overeenkomst en omdat wij u voor geboden diensten moeten kunnen factureren.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Wij verkopen uw gegevens aan niemand. Wij delen ze alleen met anderen als dat moet volgens de wet. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons gebruiken, zoals de accountant of boekhouder,  sluiten wij verwerkersovereenkomsten. Zo zorgen wij ervoor dat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens bij hen in goede handen is.

Hoe beveiligt Sisa uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving. Wij gebruiken beveiligde computerprogramma’s. Met het bedrijf dat de website host wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Persoonsgegevens worden nooit bewaard op servers buiten de Europese Unie.
Na het volgen van een proefles worden persoonsgegevens direct verwijderd. In het geval van een klantrelatie (dus als de leerling een overeenkomst heeft met Sisa) bewaart Sisa de gegevens zolang dat wettelijk gezien nodig is.

Wat zijn uw nieuwe privacyrechten?

Als ouder/leerling heeft u dankzij de AVG een aantal nieuwe rechten:

  • U heeft het recht om te bekijken welke persoonsgegevens wij van u of uw kind(eren) verwerken (het recht van inzage);
  • Als de persoonsgegevens die wij verwerken niet kloppen, dan kan u deze laten aanpassen (het recht van correctie);
  • U heeft uw persoonsgegevens voor een bepaald doel met ons gedeeld. Als wij ze voor dat doel niet langer nodig hebben, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit ons systeem (het recht van verwijdering.) Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld als Sisa de gegevens volgens de wet moet bewaren voor een andere partij;
  • Het kan voorkomen dat u het oneens bent met de inhoud of het gebruik van uw persoonsgegevens. Dan heeft u er recht op dat deze persoonsgegevens (tijdelijk) beperkt door Sisa worden gebruikt. In de periode dat Sisa bezig is om uit te zoeken of uw gegevens moeten worden aangepast, ze verwerkt zijn op een manier die niet volgens de wet is of verwijderd hadden moeten worden, heeft u het recht om beperking van de verwerking aan te vragen bij Sisa. Dat recht heeft u ook als u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik en dat bezwaar nog in behandeling is (het recht van beperking);
  • Op uw verzoek kunnen wij persoonsgegevens overdragen aan u of een ander die u daarvoor aanwijst. Het gaat hier enkel om digitale gegevens, papieren dossiers vallen hier niet onder. Dit recht kunt u alleen gebruiken als de gegevens worden gebruikt op basis van uw toestemming, of wanneer het nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten (het recht van dataportabiliteit);
  • Als Sisa gegevens verwerkt omdat er een (gerechtvaardigd of algemeen) belang bij zou zijn, dan heeft u het recht om daar bezwaar tegen te maken. Daarna wordt bekeken of het belang in evenwicht is met het gebruik van uw gegevens (het recht van bezwaar).

Als u één van deze rechten wilt gebruiken, kunt u ons dat laten weten via info@studiosisa.nl.

Klacht bij de Autoriteit persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy zo goed mogelijk te bewaken. Bent u het toch niet eens met ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bij het privacyreglement van Studio Sisa zijn de algemene voorwaarden van de hostingpartij van toepassing.